HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 42

JPEG (Deze pagina), 699.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

ll! i l
l l
l
l J;
l
l 54
lj Men ziet het vuur dG1`A1)I‘ll­bGWVCSll1g moge schijn- l
i haar gebluscht zijn, het blüft nog altijd smeulen , ‘
en de minste brandstof, die er wordt ingewcrpen , {
l doet het weder in volle vlam uitbarsten. Maar in-
jt dien het Ministerie er l1et gevolg uit trekt, dat het
t volk met deze regering is ingenomen , of de heer ’
S. mogt meenen , dat hij in zijne herkiezing eene
goedkeuring mag zien van zijn gehouden gedrag, E
’ dan geloof ik dat zij zich schromeliàjk zouden be- *
i driegen. Niets dan de ten vorigen jare ontstane
‘ ‘ onredelijke vrees voor Rome, benevelt l1et oog des A
j volks. Zoo lang men die kunstmatig weet levendig
te houden, zoo lang men den heer Tnonnncnn en
j de constitutionele partij als met Rome heulende
1 weet af te schilderen, zal het volk alle belangen
· voorbiájzien en slechts door vrees geleid mannen
l kiezen , die onder de leus van protestantisme worden
Y aanbevolen, al keurt het overigens hunne hande- j
il lingen af.
j Maar die toestand kan niet blijven duren. Lang-
, zamerhand herneemt het gezond verstand zijne V
t j regten; niet altüd blijft men dupe van een droom-
jl beeld. Men ziet het, in vele districten is de geest
' der meerderheid reeds veranderd, in andere is de
minderheid krachtiger geworden.
Ik eindig met een paar opmerkingen: ’
10. Hoe gevaarlgk het is wanneer godsdienstige
l partijschap zich mengt in het belang van den staat.
· Er wordt dan niet meer gevraagd: wie is de be-
kwaamste, de geschiktste man, om de belangen te
vertegenwoordigen? maar: is de candidaat oud­ortl1o-
dox gG1`Cli0l’ll1G@1`(l, liberaal Protestant, of Roomsch