HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 41

JPEG (Deze pagina), 726.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

l
55
waardige medekiezers gedaan en brengt uwe stem i
uit op i
Mr. P. Bnussii VAN 0UD·ALBLAS.
Ik geef ook dit briefje in zijn geheel, opdat het
voor ieder blijke moge , aan welke zijde degelijke
argumenten, aan welke zijde bezadigdheid en loy-
ji oteit was.
Het mogt evenwel niet baten; de snaar was we-
der aangeroerd , die in het vorige jaar het gansche
land had doen trillen; Hoe men ook gezien had, dat
het nieuwe Ministerie en de nieuwe Kamer niet
in het minst aan de verwachtingen der April­adres-
santen voldaan hadden, dat alles was nedergekomen
op eene verandering van personeel, waarbij de be-
langen des volks niet gewonnen hadden; hoe men
v ook overtuigd was, dat uit het oogpunt van onaf-
hankelijkheid, en kennis van de algemeene belan-
= gen , de twee kandidaten geen vergelijking toelieten, ­
de nagalm der Protestantsche agitatie, ijverig aan-
j gehouden door de leden van Philactèrion en andere
v Protestantsche genootschappen, door de aristocraten
en hunne satellieten, die aan dit gouvernement verplig-
ting hadden, of er nog hegunstiging van verwacht-
ten , was nog sterk genoeg bij den grooten hoop,
om alle andere meer zuivere klanken te verdooven.
de herstemming kwamen omstreeks 400 kie-
zers. meest van het platte land, meer op dan bij de
eerste stemming, en van deze meerdere stemmen
· ontving de heer B. er slechts een vijfendertigtal.
De heer S. werd met overgroote meerderheid ge-
kozen.
l
(