HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 40

JPEG (Deze pagina), 756.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

iv · e . o X

l
l 52
E
lj omdat hij hunne inzigten niet dient. Men weet, dat
“ de heer Brnssià een afkeer heeft van godsdiensthaat
en wars is van geheime genootschappen , die het
K doel hebben, om medeburgers , die anders denken,
l overal den voet dwars te zetten. Van daar die te-
l' genwerking, dat pogen om hem in verdenking te
. brengen, dat zoo wel gelijkt op de leer van Loyola, p
l die alle middelen goed acht. E
» De kiezersvergadering heeft den heer Btussrä aan- T
ij gewezen , omdat men hier in dit district geen be- j
l i hoefte gevoelt, om in de Tweede Kamer der Staten-
j Generaal het getal regtsgeleerden, dat reeds tot 45
i geklommen is, nog met een te vermeerderen; om-
j dat men geen ambtenaar, die door een minister
ieder oogenblik verplaatst en ontslagen kan worden,
al geschikt oordeelt, om te zijn vertegenwoordiger van
j E het volk; en omdat men eindelijk weer eens in de r
, Kamer ten minste een man wil zien optreden, die
ll vertrouwd is met de belangen van den handel, die *
geschikt is om dien te vertegenwoordigen en die j
l aan zijne medeleden, in den dagelijkschen omgang, j
E | daarvoor tot vraagbaak en voorlichting kan dienen, ’>
ll gelijk hg zulks vroeger gedaan heeft. Om die reden
alleen is hij ook te Amsterdam aanbevolen, en hoe-
zeer zijne canditatuur daar slechts weinige dagen
voor de verkiezingen bekend was, hebben 558 stem-
men hun zegel daaraan gehecht. Te beweren , dat
` die 558 stemmen door geen zuivere bedoelingen
T geleid zijn, mag dit geen Qlezuitisme geacht wor-
den? -- Kiezersl volgt niet de stem van hen , die ‘
in het geheim woelen, maar voldoet aan de open- .
bare uitnoodiging, uit naam van tachtig achtings­