HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 39

JPEG (Deze pagina), 730.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

`
u
1 A
)
F l
· l
l l
l 51
kennen in de bijna afgeloopene zitt.ing·der liamer,
en daardoor getoond, [@11 volle het vertrouwen Waar-
` . dig te zijn, ten vorige jare door zulk een aanzien-
lijk getal van kiezers in hem gesteld: een man
. eindelijk, van wiens gematigde denkwijs wij ook,
met het oog op de eerlang in te dienen wet op het
onderwijs, alles goeds verwachten mogen voor kerk
i en vaderland?
jj Is het wonder, dat eenige constitutionele kiezers,
j verontwaardigd over dit Jezuitische middel om de _
_ candidatuur van den heer Btnssiá te bestrijden, (want
l immers ten aanzien van den heer S. was het meest
l negatief), in allerijl poogden het gestichte kwaad
l zoo mogelijk te keeren , door het volgende brieije
aan alle kiezers in het district te doen toekomen?
»De kiezers van Dordrecht worden gewaarschuwd,
geen gehoor te geven aan de inblazingen der zoo-
danigen, die in godsdiensttwisten en partijzucht het
hoogste belang stellen en met leedwezeu zien, dat
r de burgerij op andere belangen weder het oog be-
gint te vestigen. Men tracht den man, die in eene
openbare vergadering van tachtig kiezers , uit ver-
schillende gedeelte van het district zamengekomen,
en waar ieder toegang had, met algemeene stemmen
is aangewezen en openlijk aanbevolen, te weren,

*) Wij begrijpen niet wat deze zin beduidt. De gematigde denkwäs
schijnt te moeten strekken tot aanbeveling voor de voorstanders der wet
van 1806. De ~kerk" daarentegen in verband tot ~ het onderwijs" schijnt j
een zoetigheid voor de Groenen te zgn. Merkwaardig is hier weder,
dat, bg aanbeveling voor een louter politieke betrekking, de kerk vóór
het vaderland genoemd wordt. Men ziet, alle pogingen zijn aangewend,
om de Aprildaeweging te doen herleven.
l
jl