HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 38

JPEG (Deze pagina), 852.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

jr nl "
t ï
. l
I
i l
V so A

; aan de herstennning voor een lid der Tweede Ka-
“ mer, op aanstaandcn Dingsdag , en bevelen hun
j daartoe het aftredend lid , den heer Mr. P. A. { _
g Srnvnnn, in gemoede aan. Zij doen het in de innige
lï overtuiging, dat hij een 1nan is, die met uitstekende 2
t bekwaamheid en allezins voldoende *) oneflzankelglo
heid een onberispelijk zedelijk gedrag vereenigt :
een man , die wel verre van aanbevolen te worden i
door don bekenden voorstander van het Jesuitisxne f
Awnnniuen Teun , gelijk zijn staatkundige n1ede­ j
j dinger ·|·), zich als warm Protestant heeft doen j
") Schuilt hierin de bekentenis dat daar wel iets op is af te dingen? z
j·) Dit vereischt eenige opheldering. De heer BLUss1ä was ook in
Amsterdam candidaat verklaard der vrijzinnige kiezcrs­vereeniging, en 1
had die candidatuur aangenomen. De kiezerswereeniging Regi voor I
allen, die uitsluitend Roomseh­Catholieke leden telt, nam daarop den ‘
j heer B.,1net den heer Connnrs DE Gnoor, van de vrijzinnige kiezers- l
._ vereeniging over, en beval, als naar gewoonte, hare eandidaten aan in
eene advertentie geteekend door haren secretaris, den heer ALBERDINGH
Tumu. Ziedaar hetgeen hier den heer B. tot kwaad gerekend wordt;
maar l°. kan het niemand verwonderen, dat de R. K. in die districten,
j waar zij geen geloofsgenoot kunnen door krijgen, zich bij de constitu-
l tionelen aansluiten; dat bewijst niets voor eenige genegenheid der constitu-
tionelen tot de lt. K. als zoodanig. 20. Kan men toch redelijker wijze
nooit iemand aansprakelijk stellen voor de personen die hem aanbevelen,
vooral wanneer, zoo als hier, de eandidatnur noch aangeboden noch aan-
genomen is. 3°. Is hier, hetzij uit onkunde of kwade trouw, misbruik
x gemaakt van een naam. De heer Amsnnninen Tnrm, secretaris der
. kiezerswereeniging Reg! voor allen, is niet degene die bekend is door
° zijne geschriften, waarop hier blijkbaar als op een algemeen bekend
j persoon gedoeld werdt, maar diens vader , een man die vroeger geruimen
tijd secretaris der Amsterdamsche kiezerswereeniging ~ de Grondwet?
is geweest, en volstrekt niet als bijzonder Jezuitisch bekend staat.
Mij dunkt, uit een en ander blijkt, dat steller van het briefje zelf
niet vrij is van Jezuitenstreken.
e §) Eilieve waardoor dan toch? Is het om zijn spreken en stemmen
voor de kerkwet, met vele protestatiën van verdraagzaamheid, die, zoo
j als de heer SLOm‘ opmerkt, den schijn hadden als of de sprekers zelf
gevoelden, dat hetgeen zij deden niet wel met die verdraagzaamheid te rij-
men was? maar bovendien die wet was immers volgens de Fakkel »« een
j dood paard aan een boom gebonden? Of is het, omdat hij stemde voor
de uitgaven tot bezoldiging van eenen Minister van R. K. Eeredienst
en der R. K. bisschoppen? Andere blijken van warm Protestantisme we-
ten wij niet, dat in de afgeloopen zitting te pas zijn gekomen, of men
moet als zoodanig rekenen het stemmen voor de wet op het armbestuur,
die zóó in den smaak der R. K. viel. dat zij er schier allen voor stemden.