HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 37

JPEG (Deze pagina), 759.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

<
l
ao ¤
‘ der; ook waren er in het geheel vrij wat minder D
D stemmen uitgebragt.
ll Maar er moest eene herstemming plaats hebben,
en nu werd de strijd meer levendig en openbaar;
j over en weder werd er in (louranten­artikelen ge-
j streden, waarbij het voordeel steeds aan de zijde
jj van den heer Dnussiê was, daar er voor hem de-
i gelijke argumenten konden gelden, en er eigenlijk
ten voordeele van den heer Sinona niets te zeggen
viel, dan dat hij een goed ofücier van justitie
was. Noch zijne speciale kennis , noch zijne hon-
ding in de liamer kon hem aanbevelen. Als een
enkel staaltje, hoe men beproefde om de candida-
i tuur van den heer Briussii te bestrijden, kan dienen,
i dat men, in een ingezonden stuk in de Oude Rot-
ïerdamsehe Courant, beweerde, dat de vrijheid van
handel, waarvan de heer B. voorstander was, de
duurte der levensmiddelen veroorzaakte! Hieruit
volgt van zelf, dat me11 den heer S. als tegenstan~
der dier vrijheid aanbeval. Maar zoo de strijd op
dezen voet ware voortgezet, zou alles wèl geweest
zijn; het verstand kon oordeelen , de hartstogt
bleef grootendeels buiten het spel. Maar daar wordt,
op Zondag vóór de herstemming, over de post, on-
der kruisband, een briefje van den volgenden inhoud
aan de meeste kiezers in de stad Dordrecht be-
zorgd, terwijl het ten platten lande bij zes of
achttallen gezonden werd aan de predikanten bur·
gemeesters of andere personen, ter verspreiding:
»Eenige kiezers in het district Dordrecht ach-
­ ten zich verpligt, hunne medekiezers in dat district
dringend op te wekken, algemeen deel te nemen

l
· I
l