HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 35

JPEG (Deze pagina), 750.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

27
en aan te bevelen , werden deze namen aan het
kiezers­oommité » Koning en vaderland" opgegeven.
Dit commitó zond brieven tot aanbeveling dezer
heeren aan de predikanten ten platten lande, om ze
aan de kiezers hunner gemeente rond te deelen, die
daaraan geredelijk voldeden. En zoo werden de
t heeren Saivonn e11 v. o. Pont. gekozen, zonder dat
‘ schier iemand wist welke hunne politieke beginse-
len waren , alleen in het goede geloof, dat zij wel
van den echt protestanschen zin zouden zijn, daar
zij door een achtbare vereeniging als » vaderland
en Koning" werden aanbevolen.
Inderdaad hunne houding in de liamer getuigde
voor het minst, dat zij begrepen gezonden te zijn,
om het nieuwe biinisterie te ondersteunen.
De heer Sanoma had evenwel moeijelijk als lid der
Tweede Kamer kunnen optreden, indien het Minis-
terie hem niet behulpzaam was geweest. Bij zijne
benoeming tot ollicier van justitie onder het vorige
Ministerie, schijnt men de voorwaarde gemaakt te
hebben, dat, in afwachting der nieuwe regterlijke
organisatie, en uit het oogpunt van bezuiniging, te
Dordrecht geen substituut zou worden benoemd. ln
dezen toestand zou het dus uiterst moeijelijk ge-
weest zijn, de betrekkingen van oftieier van justitie
en lid der Tweede Kamer te vereenigen. Maar
wat nood? het Ministerie was spoedig bereid een
substituut te benoemen , - en die substituut was
*) Het zou willigt niet onbelangrijk zijn eens na te gaan, welken
invloed door de vrijmetselarij op de verkiezingen gebruikt is. Volgens
sommigen was die ook bij de gemelde overeenkomst in het spel; maar
merkwaardig is het , dat door de April­beweging zoo velen, die hooge
rangen bij de vrijmetselarij bekleeden, in de Tweede Kamer gekomen zijn.
3
l
l