HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 34

JPEG (Deze pagina), 715.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

l
[ 26
l
l beraal bekend. ln een vliegend blaadje voor de
· ltotterdamsche kiezers, na zijne verkiezing uitge­
geven , en hetwelk ten doel had de verkiezing der
heeren VAN Bossn en llounn aan te prijzen, werd
[ hij mede genoemd als behoorende tot de kern eener
[ nieuwe liberale partij in de Kamer. En dat hij
[ in Dordrecht voor liberaal moest gehouden worden ~
[ blijkt onder anderen daaruit, dat hij zich steeds ’
i op de liberale kiezerswereeniging had laten vin-
t den; dat hij, als lid van het bestuur dier veree-
[ niging, in 1850 de candidatuur van den heer Bnussiá
mede had aanbevolen ‘); en dat hij zich in den
kerkeraad der Luthersche gemeente, waarvan hij
lid was , als een schier onbepaald voorstander der
i armenwet van Tiionnnckn had doen kennen, en
geen adres tegen de Bisschoppen geteekend had.
_ Men zou vragen , hoe de reactionaiire partij en
die van den Protestantschen zin dan toch aan die
;_ twee mannen kwam, die zij zoo weinig grond had
{ tot de haren te rekenen.
Het schijnt, dat de toenmalige president der
Bordrechtsehe regtbank de hoedanigheden in den
l heer SANDER had opgemerkt, die hem voor het
doel geschikt maakten. Door dezen aanbevolen aan
een invloedrijk predikant, en na onderhandeling
met eenige invloedrijke personen ten platten lande,
waarbij overeengekomen werd, om de heeren SAN-
r nnn en VAN nnn POEL over en weder te stemmen
*) In eene circulaire, ook door den heer SANDER onderteekend, werd
de heer BLUss1§ aanbevolen, om zijne ~ ozmf/Emzkelykkeicl, welke door
züne maatschappelüke positie volkomen wordt gewaarborgd, züne warme
belangstelling in al wat den Laazclbouw betreft, en zijne erkende VGP-
diensten teu opzigte van Ilcmdrl mz »5ckcepvmmf."