HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 33

JPEG (Deze pagina), 722.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

E25
Be heeren Brusse van 0UD·ALBLAS en nm Raanr
honden toch als geene »volhloed'l`l1orbeekianen" gel-
den, daar zij niet eens tot de zoogenaamde »club"
hadden behoord, en de laatste zelfs nog zoo kort
zittinghad gehad, dat men over zijne politieke rig-
ting weinig oordeel kon vellen.
‘ En wat den heer Brnssri betrof, daar hij schier
de eenige handelaar was, die in de Tweede hlamer
zitting had en hij , in die hoedanigheid, om zijne
kunde en regtschapenheid groote achting genoot,
mogt men veronderstellen, dat men in een distrikt,
dat voor een groot deel van handel en scl1eeps­
bouw bestaat, toch wel niet zóó zeer het eigenbe-
lang zou vergeten, om zulk een man zoo maar
op zijde te zetten.
Men had zich vergist; de aristocratie, geholpen
door vele predikanten, wist alle beprip van we-
zenlijk belang bij de nneerderheid uit te dooven,
door het eenige voorgewende belang van het Pro-
testantisme.
De heeren van een Pom, en SANDER moesten de
afgetreden vertegenwoordigers vervangen.
Maar wie waren die heeren? Stonden zij als
reactionairen of regtzinnige Protestanten bekend?
Och neen! De heer van nnn Pont, werd verlangd
door een gedeelte van den Alblasserwaard, waar
hij invloedrijke ’relatiën had, en had daardoor ·
bij eene vorige verkiezing reeds een aantal stem-
i men op zich vereenigd; hij was toen, zoo als de
tijd dit medehragt, als zeer liberaal aanbevolen.
En de heer Santana stond, zoowel in Dordrecht als
in zijne geboorteplaats Rotterdam, algemeen als li-