HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 32

JPEG (Deze pagina), 705.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

l
l gelegen lllaandag en Dingsdag, M en 12 April van
’s morgens lil tot ’s avonds 7 ure, in de eonsisto-
rie kamer der Augusti_jnen kerk.
p lk moet er evenwel bijvoegen, dat, ofschoon het
[ door den kerkeraad met algemeene stemmen werd
j aangenomen, er verschillende leden waren, die, toen
i zij het nader onder de oogen kregen, openlijk hunne ‘
spijt hetuigden, dat er aan hadden medege-
’ werkt, en sommige predikanten het wel van den
prodikstoel hebben afgelezen, maar er geen en-
kel woord hebben bijgevoegd tot aanbeveling om
I het te teekenen. Wij zouden welligt dit stuk ge-
heel achterwege gelaten hebben, ware het niet,
_ dat het den geest der Aprihheweging bij uitstek
l goed teekent, en, zoo dit nog noodig mogt zijn,
p ten bewijze strekken kan , hoe weinig de heer na
_ Cosm met den aard dier beweging, waaraanhü toch
E zelf medegewerkt heeft, bekend kan geacht wor-
E den, wanneer hij de adressen schier enkel tot pro-
' testen tegen de allocutie wil maken, ja geheel de
Aprihbeweging slechts als protest tegen de allocutie
beschouwt, zonder dat de wenseh of bedoeling
bestond, om de vrije organisatie der ll. K. kerk
in den weg te staan. Zie »Brief aan Mr. Gnome:
van PRINSTEREBRQ
Na zulk een adres mogt men verwachten, dat
ook nu, hij de volgende verkiezingen, alle pogingen
i zouden worden aangewend om die in zoogenaamd
Protestantschen zin te leiden. r
l Velen meenden evenwel, dat in Dordrecht niet
zoo gemakkelijk aan eene verandering van vertege-
woordigers te denken was.