HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 31

JPEG (Deze pagina), 733.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

25
het daartoe reeds te laat was; dat deze daad van
Uwer lllajesteits regering, die de geheele gedaante
van Nederland zal veranderen, en in de gevolgen
met omleeering dreigt, reeds haar volle beslag zoude
hebben. lllogt dit ook weer zijn, -- dat Cod
verhoede! ­­- wij zouden echter meenen aan den
pligt van goede burgers, zoowel als van Protestant-
sche Christenen, te kort te doen , indien wij ver-
zuimden, onze diepe en gricvcnde smart aan Uwe
Majesteit te kennen te geven, en ook mt nog
onze dringende bede te ontboczemen; dat Uwe Ma-
jesteit zich de belangen der Protestantsche kerk
ten ernstigste aantrekke, en die handliave op zulk
eene wijze en door zoodanige middelen, als wg
ons niet vernieten Uwe lllajesteit voor te schrüven,
maar welke de wijsheid van Uwe Majesteit en hare
liefde voor haar volk hoogstdezelve aan de hand
zal geven.
Dat zullen wij ook, nevens onze vurige gebeden
voor het heil van Uwe lllajesteit en voor den bloei
en luister van haar geëerbiedigd stamhuis, gemeen-
schappelijk en in het bäzonder, niet ootmoedigen
aandrang, afsmeeken van den God onzer `Vaderen,
in den naam van Jezus Christus, onzen Zaligma­
ker en Hoer!
Onder eerbiedige betuiging van pligtmatige ver-
knoclitheid en onderdanigheid, onderteekenen Uwer i
Majesteits getrouwe onderdanen het bovenstaande
adres met hunne eigene hand.
’t Welk doende enz.
Dit adres heeft voor mansledematen tcr teekening