HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 30

JPEG (Deze pagina), 693.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

gift ik “
l
l
l 22
V
i namelijk, hoe deze kostbare invoering en instand··
houding van de praal van ltoonisohe kerkvorsten
bestaanbaar is met het stelsel van bezuiniging, door
l Uwer Majesteits bewindslieden vroeger zoo nadruk-
I kelijk verkondigd.
l Het zij ons alleen vergund Uwer Majesteit te
= betuigen, dat dezelfde redenen, welke het opper-
l hoofd der Rooinsehe kerk met hooge vreugde en
j met hooge tevredenheid over het Nederlandsche be-
wind hebben vervuld , onze harten met smart en
j kommer vervuld hebben.
De bedoelde herstelling der bisdommen zet de `
kroon op aan eene reeks van vorschgnsolen, die
t ons reeds lang vermaand hebben, om tegen de duis-
tere maatregelen der kerk van Home op onze hoede
l · te zijn. En wij zien thans werkelijk den tijd na-
t ,| ' deren , dat de aangroeijende stoutheid en aanmati­
il gingen van genoemde kerk aan alle wederzijdsehe
l= verdraagzaamheid, vertrouwen en eendragt een nood-
lottig einde zullen maken.
Sire! Hoe zouden wg voor Uwe Majesteit deze
onze overtuiging mogen verhelen? ­- Zorgbarend
en onafzienbaar zijn de gevolgen, die dit voorspelt,
voorspelt aan al Uwe onderdanen, aan het geheele
vaderland.
Het is daarom, Sire, dat wij Uwe Majesteit
j eerbiedig smeeken, aan gezegde overeenkomst met
den pauselijken stoel, indien zij inderdaad reeds
i voorloopig mogt gesloten zijn, Hare Koninklijke
sanctie te weigeren.
Als om ons den moed tot het indienen van
dit adres te ontnemen, heeft men beweerd , dat