HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 29

JPEG (Deze pagina), 751.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

21
onderdanen heeft te weeg gebragt en nog hij toe··
neming te weeg brengt.
Wij zullen niet treden in de breede uiteenzetting
van waarheden, welke door niemand worden in
twijfel getrokken, die de waarde kent van Cl1riste­
lijke vrijheid en verlichting; en welke door een’
` worstelingstrijd van tachtig jaren , en door het bloed
van Uwer Majesteits doorluchtigen voorzaat, Win-
LEM nm: Ennsrn, onder ons voor altijd zijn beze-
geld geworden. ­- Zouden deze waarheden, door
drogredenen, door vervalsehing der geschiedenis, j
door lastering van Uwer Majesteits en van onze
voorouderen voor Uwe Majesteit kunnen verdonkerd
worden? Wij gelooven het niet!
Evenmin zullen wij treden in een opzettelijk he-
toog, hoe het beginsel van gelzjkstelling , ­­-­ tusschen
eene onverzadelijk­heersehzuchtige, vervolgzieke ul-
tramontaansehe priesterregering, ­- en tusschen
evangelische, zuiver Nederlandsche kerkgenootschap-
pen , ­­ toegepast en ten uitvoer gelegd, gelijk dit
thans begint te geschieden, - voor de Protestant-
sche kerk op de trefïendste wijze overeenkomt met
j het ontbinden en wapenen van een’ gevnarltjleen
roover, die geene middelen hoegenaamd zal ontzien
om ons te overweldigen.
Mogt deze voorstelling overdreven schijnen, Sire!
wij beroepen ons alleenlijk op den bekenden eed, l
door de kerk van Home aan bare bisschoppen voor-
geschreven I
Veel minder zullen wij thans stilstaan bij de
vraag, die, hoe gewigtig ook, ons voorkomt dit-
maal van oneindig ondergeschikt belang te zijn:
l r ,
ä

t