HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 28

JPEG (Deze pagina), 697.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

l
ee
l
tot den Koning te wenden tegen de organisatie der
R. lt. kerk. Er werd dan ook dáár een adres door
predikanten opgesteld en door den kerkenraad aange-
U nomen, dat welligt een der merkwaardigste is , die
l zijn ingezonden, omdat het meer dan de meeste ande-
l ren eene bepaalde politieke strekking had, en te ge-
j lijkertijd van groote onkunde , aangaande de grond- l
l wettige regten der kerkgenootsehappen getuigde.
_ lk deel het adres hier in zijn geheel mede, als
eene merkwaardige proeve , hoe partijsehap en op-
j gewekte drift het verstand kunnen benevelen.
Arm Zqïze Majesteit den, Koning.
l srnnl
j De ondergeteekenden, alle getrouwe onderdanen
l l van Uwe Majesteit, en leden der l‘rotestantsehe
r jj ` gemeenten binnen de stad Dordrecht, naderen llaar
Q met al den eerbied en de pliehtmatige verknoeht·
ll heid, die hen epregtelijk aan den persoon en het
stamhuis van Uwe Majesteit verbindt, ­- om aan
den voet van Uwer lttajesteits Treon een ernstig
klaag- en smeeksehrift neder te leggen. i
Sire! Uit eene Pauselijke alloeutie heeft uw jj
volk moeten vernemen, dat de ultramontaansehe j
hierarchie, op Nerlerleuclse/een bodem, in haren
ouden luister stond hersteld te worden; en dat
j l eerlang, ­- nu niet meer , geljjk eene vroeger ge-
j ` slotene overeenkomst dreigde, -­- twee bisdormnen,
v maar eq`,/`, waaronder een aartshisdom te Utrecht,
zonden worden opgerigt!
Onmogelijk is het, Uwe Majesteit den indruk te
beschrijven , dien dit herigt bij Uwe Protestantsohe
l
t