HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 23

JPEG (Deze pagina), 731.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

15
bestemd te zijn, om het bij de grondwet gegeven
regt te vernietigen. _
In het volgende jaar vroeg het ministerie, dat
reeds herhaaldelijk wgzigingen had ondergaan , ge-
ld zamenlijk om zijn ontslag, hetwelk door den Ko-
ning werd aangenomen. Een nieuw ministerie werd
benoemd, waarin slechts een der afgetreden minis-
‘ ters (de heer van Bossn) zitting kreeg, en aan
welks hoofd thans de vroeger ter zijde geschoven
Tnonnncnn stond.
Het is dit ministerie, dat door de Aprihbeweging
is gevallen , en het zal dus vooral onze taak zijn,
in korte trekken na te gaan, in hoeverre het door
zijne handelingen en voorgestelde wetten aanleiding
heeft gegeven, om met de leuze van » Oranje-ge-
zindheid" en » eerbied voor en liefde tot het rege-
rende stamhuis" omver te worden geworpen.
De beschuldiging van » den Koning niet genoeg in
eere te hebben gehouden" is ofliciëel. De nieuwe
ministers vonden goed ze hunnen voorgangers, in
hun manifest aan den lloning bg gelegenheid der
verkiezingen, naar het hoofd te werpen; zij werd
in verschillende brochures en schotschriften geëx-
ploiteerd, en kiezers­vereenigingen werden opgerigt,
wier naam van » Vaderland en Koniug" en »Neder-
lend en 0ran_je" enz. daarop wezen.
Maar wat had dan toeh tot deze liescliuldiging
aanleiding gegeven? De wetten, door het afgetreden
ministerie voorgesteld, bevatteden toch niets waarin
grond voor diergelijke beschuldiging gevonden kon
worden. Behalve eenige koflijliuis­praatjes, wier
verspreiding zeker niet strekte, om den Koning eere