HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 22

JPEG (Deze pagina), 711.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

5· `
l
r
F tt
l
l of bevestigden. is in deze bepalingen iets te vin«
den, in strijd niet het beginsel. der voormalige
Oranjepartij? Wij gelooven, neen! integendeel zien
wij er niets in, dan wijzigingen, die door den tijd
l volstrekt noodzakelijk gebleken waren, en wier be- r
l doeling vooral was, den nog steeds, zoo als wij
. vroeger aantoonden , te grooten invloed der aristo­
oratie te beperken. »
De magt en het aanzien des Konings werden bui-
` ten het spel gesloten, of, zoo er hier of daar iets,
wat vroeger uitsluitend tot de magt des Konings
i behoorde, bij de wetgeving werd overgebragt, door
het regt tot ontbinding der beide Kamers der Sta-
; ten­Generaal werd dit meer dan vergoed; en het
erfelijke koningschap werd op nieuw bevestigd in
den geliefden Oranje­stam.
Volgens een, bij de herziene grondwet gevoegd,
voorloopig kies­reglement, werd tlxans de nieuwe
volks­vertegenwoordiging benoemd, en als eene proeve,
hoezeer het volk voor regtstreeksclie verkiezingen
rijp was, kon zij gerust tegen de vorige overgesteld
worden.
Al spoedig bleek het, dat het nieuwe ministerie
niet geschikt was voor de taak, die het op zich bad
_ genomen, vooral voor het tot stand brengen der tot
uitvoering der grondwet noodige wetten. Het is waar,
in den eersten ijver werd er misschien wat veel
i gevergd, maar wij spreken niet van die wetten,
j welke niet werden ingediend; wij spreken van die,
welke in discussie gebragt werden, of in de afdee­
lingen werden onderzocht, en wel voornamelijk van
de wet op de vereeniging en vergadering, die scheen