HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 21

JPEG (Deze pagina), 724.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

15
hij den voorzitter der 'I`weede ltamer zich, om
met hem over den staat van zaken te raadplegen, en
benoemt eene commissie, bestaande uit ben, die in
° en buiten de liamer het meest voor eene Grond-
wetsherziening hidden geiljverd, en door hunne
antecedenten geacht konden worden het best in staat
te zijn, om een ontwerp van herziening aan hem
j voor te stellen. Spoedig was dit gereed, maar in
· de commissie zelve was reeds eene scheuring ont-
staan, die later treurige gevolgen had. De man,
die de ziel der commissie was geweest, wiens
uitstekend talent en vroegere studie hem in staat
hadden gesteld bij het ontwerpen eene eerste rol
`" te vervullen , werd door de anderen ter zijde ge-
schoven. Drie van de vijf leden der commissie
kregen plaats op den ininisteriëlen zetel; naijver
op 'l`nonnnckn’s groote talenten`, vrees dat hij hen
mogt overschaduwen, en zijne ongeneigdheid om `
over beginselen te transigeren , schijnen de rede-
nen geweest te zijn, dat hij door hen werd ge-
weerd.
` De concepbgrondwet, door de lllinisters en de
Tweede Kamer hier en daar gewijzigd , werd in-
tusschen langs den wettigen weg aangenomen , en
de lang gewenschte Grondwetsherziening volbragt.
De veranderingen in de Grondwet betrelïen voorna-
melijk: zorg voor openbaarheid en orde in het ünanti­ r
eel beheer, en meerderen invloed der burgerij door
regtstreeksche verkiezingen van plaatselijke, provinci-
ale en lands­vertegenwoordiging, en verder eenige
bepalingen, die de vrijheid van godsdient, van on-
derwijs, van vereeniging en drukpers uitbreidden
i
l