HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 20

JPEG (Deze pagina), 667.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

l
I
i
t
l thans voor een huichelaar en wat niet al u1tge­
maakt.
ls het wonder, dat hij zich de kracht tot het
voeren der teugels van het bewind voelde ontzinken "
en afstand deed van de regering ten behoeve van
[ zijnen zoon?
j Wrnzmi ll, meer een vorst naar het hart van
j den Oranjeinan, heklom den troon. ln hooge mate j
i populair door de herinnerng zijner heldendaden en ·
door zijne vriendelijkheid en gemeenzaamheid, was
t hij door zijne persoonlijke hoedanigheden geschikt,
( om het gesehokte vertrouwen te doen herleven.
Maar, hetzij dat hjj zich vroeger weinig met de
politiek had bezig gehouden en daarom den stand "
i der zaken eerst heter wilde gadeslaan , hetzij hij,
j onder den invloed der raadslieden zijns vaders, ver-
meerdering van den invloed des volks en der ver-
tegenwoordiging wezenlijk nadeelig rekende, de nu
zelfs door de Tweede liamer verlangde Gl'0lltlV(3lS·
herziening kwam niet tot stand; ja, in het voor-
jaar van 1848 werd door zijne raadslieden een
voorstel tot herziening gedaan , dat echter zoo he- j
krampen was, zoo weinig aan het algemeen ver-
langen voldeed, dat het zeker zelfs zeer weinig on-
dersteuning hij de vertegenwoordiging zou gevon-
den hehhen.
Daar hrak de revolutie in Frankrijk los en ver-
l volgde haren loop; de hehoudsmannen sidderden.
Indien dat vuur ook eens naar Nederland oversloeg?
l‘vlaar Oranje, thans geheel zich zelf hewust, wist te
handelen zoo als het een telg uit zijn geslacht he-
taamde. Onafhankelijk van zgne raadslieden, roept
l
l