HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 19

JPEG (Deze pagina), 782.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

l
R
M
van zaken zooveel mogelijk bedekt. Eene vertegen-
woordiging, ontstaan uit het straks geschetste kies-
stelsel, met weinig wezenlijke bekwaamheid, gedeel- v
telijk door gunsten entzenuwd, zender steun bg de
burgerij (die haar niet als hare vertegenwoordiging 4
erkennen ken, gedeeltelijk om haren oorsprong, ge-
deeltelijk omdat zij, aan dien oorsprong getrouw, den
invloed des volks steeds bestreed), gaf weinig teelte-
nen van leven, en begreep hare roeping zee, dat zij
alles moest goedkeuren wat de regering deed, en
niets meer megt onderzoeken dan hetgeen haar
onder de oogen wilde brengen.
Eindelijk kon de ware staat van zaken niet ge-
_ heel meer bedekt blijven. De te korten hadden
eene hoogte bereikt, dat het land er onder dreigde
te verzinken. ‘ _
j Verschrikt over de hoogte, waartoe het kwaad
gestegen was, begonnen ook in de Tweede Kamer
zich enkele stemmen te verheffen. De Provinciale
Staten, ook door schrik aangegrepen, vaardigden
eenige meer kraehtvelle en onafhankelijke mannen
( ai`, en van toen af hegen de strijd, die, na verschil-
lende tegenkantingen van de zijde der regering;
ep de Grendwetsherziening van dS!t8 uitliep.
VVILLEM I, die gedurende een tijdvak zijner re-
gering meer algemeen geacht, ja schier vergoed was
geweest, dan immer een zijner voorvaderen, maar
thans de schuld van al het kwaad meest dragen,
zag zich verlaten van hen, die hem vroeger had-
den gevleid, en onder wier invloed hij met de ware
stemming zijns volks onbekend was gebleven, of
die stem had leeren miskennen. [iij zag zich
2 E
l l
l