HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 18

JPEG (Deze pagina), 706.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

`
IO
l
l staande regering minder aangenaam was? Op deze
wijze raakten de regeringszctels dan ook weder meest
in de handen der aristocraten, die niet verzui1n~
j den hunnen invloed tot het voordeel van vrienden,
l gunstelingen of iamilieleden te gebruiken.
{ Oranje, op die wijze overal omringd door de aris­
v tocratie, vergat het steunpunt zijner populariteit
bij het volk. Want hoewel VVILLEM I persoonlijk.
een grooten invloed op den gang der zaken had,
gebruikte hij dien niet tot bescherming van het
volk, maar werkte hij veeleer de heerschzucht der
j aristoeraten in de hand. Wij gelooven dan ook niet
te veel te zeggen, wanneer wij stellen dat VVILLEM
j I geen vorst was naar het hart van den eigenlijken .
Oranjeman.
t Wij spreken niet van het tijdvak onzer vereeni··
ging met België. Dat tijdvak is een hors d’oeuvre b
in onze geschiedenis, uit het oogpunt waaruit wij
ze hier beschouwen.
Maar de Belgische opstand was uitgebroken en
allen, aangetast in hun nationaal gevoel en gekrenkt
in de vernedering van hunnen vorst, schaarden zich (
als één man om zijnen troon. Gesteund door de
sympathie des volks en vertrouwende op de regt-
vaardigheid zijner zaak, begon VVILLEM I den strijd
tegen België, en liet zijn volhardingsstelsel niet
varen, ook toen een goed deel der natie begon te
begrijpen, dat onze krachten voor zulk een lang-
durigen strijd niet bestand waren.
Er werd leening op leening gestapeld; gelden wer-
den gebruikt tot andere einden dan waartoe be-
stemd waren, en op die wijze werd de ware staat