HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 17

JPEG (Deze pagina), 769.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

9
men dacht een kiesstelsel uit, ook bij de grondwet
van 1815 in stand gehouden, waarbij der burgerij
een invloed op de regering beloofd werd, die men
inderdaad niet gaf. De burgers werden stemgereg­
tigclen tot het benoemen van kiezers, die uit die-
genen, die eene bepaalde reeds vrij hooge belasting
moesten betalen, gekozen werden. Het getal dezer
kiezers, op zich zelve reeds klein, werd nog ver-
minderd, doordien de helft der opkomenden bij uit-
loting naar huis ging, zonder aan de verkiezing
deel te nemen. Dit heette te zijn, om kuiperijen te
weren, maar inderdaad had het ’t gevolg, dat er
geen overleg omtrent de geschiktheid der personen
kon plaats hebben, en de keus dus aan het toeval
werd overgelaten. Op die wijze kozen deze kiezers i
de stedelijke raden, deze weder de staten der pro-
vincie, en de provinciale staten eindelijk de Tweede
Kamer der Staten­Generaal. Zonderling genoeg had
men, bij deze verkiezingen, ten platte lande een
trap minder. En als of men bevreesd was, dat op
deze wijze de burgerij nog te veel invloed zou
, hebben, had men ook bij de grondwet van 1814
de oude ridderschappen weder in het leven geroe-
pen. Die leden der ridderschap, die reeds als elk
ander burger hunne stem konden uitbrengen, kozen
nog bovendien als eollegie in elke provincie een
deel der staten.
Is het wonder, dat de burgerij zich aan deze
schijnbare verkiezing weinig liet gelegen zijn, waarbij
nog kwam, dat de stemgeregtigde zijn stembillet
moest onderteekenen, zoodat de meesten al niet gaar-
· ne iemand stemden, die zij wisten , dat aan de be-