HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 16

JPEG (Deze pagina), 719.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

?
l
j 8
j te maken en weder op het kussen te komen en het
volk in zijne gewone spheer terug te dringen.
Doch weldra deed de Fransche heerschappij ­·
het ijzeren juk van Naromion ­-· alle partijschap
j voor eenigen tijd vergeten, en aristocraten en bur-
, gerlieden stemden zamen in ééne begeerte - ont-
` slagen te zijn van den vreemden tyran. Einde-
j lijk brak l1et gewensehte tijdstip aan en »Oran_je"
# was nu de leus van allen. Allen verwachtten van
« dien naam herstelling van geleden leed.
r IIet beginsel der Oranje-partij werd nu toege-
j past. Een vorst uit den Oranje­sta·n1 werd nu het
verlangde »eminente l1oofd", onder den naam van
Souvereine Vorst. Maar lin zou geen alleenbeer­
i scher zijn; eene constitutie zou zoowel züne magt
als den invloed der burgerij op de regering bepalen.
Tot zoover was alles wel; maar de herinnering
van 1795 was nog versch, de volksregering va11
dien tüd had niet voldaan, men herinnerde er zich
al de verwarringen en dwaasheden van, maar men
vergat, dat die regering uitsluitend had bestaan uit
de bovendrijvende partig, dat een goed gedeelte van ·
de kern der natie, al wie het stadhoudersohap niet
had willen afzvveren, er van was uitgesloten ge-
weest. Ook was in het begin het aristocratisch _
element, waaraan ook zijne plaats in de regering
toekwam, misschien te weinig vertegenwoordigd ge-
weest, of hadden zij, die in de regering waren,
met de wolven uit het bosch mede geheuld, om la-
ter zoo veel beter hun doel te bereiken. Zoo als
gezegd, de schrik voor de volksregering beheerschte
ook de opstellers der constitutie van 1814. En ’