HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 13

JPEG (Deze pagina), 777.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

5
wat van ouds de aard en bedoeling der Oranje­
partij was, en dan zal het naar mijne meening
duidelijk worden, dat de Oranje­leus bij de April«
beweging niet te huis behoorde.
De Oranjeman van vroeger dagen was niet wat
men er tegenwoordig wel eens van maken wil,
een absolutist; neen! dan naderde hij nog meer tot
* de democraten. Ilverig voorstander van de volks-
vrijheden , was hij een aartsvijand der aristocrati­
sche factie. Eigenlijk te huis behoorende in den
burgerstand, zag hij in de vorsten uit het huis
van Oranje züne natuurlijke beschermers tegen het
ondragelijke juk der aristoeratie. En te regt! De
uitstekende diensten, door de vorsten uit dit stam­·
huis aan het vaderland bewezen, zoowel als l1unne
hooge afkomst en verwantschap aan koninklijke
stamhuizen, verhief hen zoo hoog boven al dien, als
paddestoelen opgekomenden, republikeinsehen adel,
dat gelijkelijk op den burgerman en den aris­
toeraat nederzagen, en dus de regten van den een
tegen de aanmatiging van den ander besehermden.
‘* Vermeerdering van magl; van den Prins, was
dus het middel tot meerdere vrijheid der burgerij.
Oranjegezindheid was dus een anti-aristocratiseh,
anti­oligarehisch beginsel, maar de Oranjeman was
geen absolutist, en Binonnnmns vader ‘), de man
van 1748, zou zeker vreemd opgezien hebben over
*) Binnnnomits vader was geen doelist, waarvoor hij door velen ge-
houden werd, maar toch in beginsel zeer naauw aan hen verwant. Zie
Brnnnnn. Gesch. des Vadcrlmzds, D. XI, bl. 176 en volg. Opmerke-
lijk is het, dat de heer DA Cosrn, Brief aan Mr. G. Gnomr van
1’n1Ns·rn1um, bl. 17, de omwenteling van 1748, die niet langer de
reeds in 1747 voorafgegane verhelling van den Prins, maar de 1`nuiking
dor aristoeratie bedoelde, ouder de gezegeazde revolzttiëvz telt.