HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 12

JPEG (Deze pagina), 734.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

/
l
l
‘ 4
l aller ondeugden, ­­- de teekenen van leven in onze
kerk geweest zijn; nu men ons priester­overheer­
schiug, inquisitie, brandstapels en wat niet al voor
heeft gespiegelt, omdat de Paus in zijne verwarmd-
heid eene hatelijke allocutie had uitgevaardigd, en
l omdat er twee of drie Rooinsche Bisschoppen meer
zouden zijn, en deze zich niet naar vreemde plaat-
‘ se11 maar naar llederlandsohe steden zouden n0e·· *
men, nu komt het ons voor, dat wij ons tegenover
Rome vernederden , als of wij wanhoopten aan de
J degelijkheid onzer beginselen , als of ons vrij on-
Vl derzoek ons verzwakte, als of ons Evangelie ons
niet steunde, als of wij geene kracht vonden in
ons geloof aan de zegevierende kracht der waarheid.
En zie daar waarom, naar onze overtuiging, de
leuze van »protestantisn1e” door de beweging des
vorigen jaars is misbruikt.
` Liefde voor, gehechtheid aan het huis van Oranje
is de andere leuze waarmede de beweging van April
is aangevuurd. Wij gelooven dat ook die leuze is
Q misbruikt door eene partij, die nimmer liefde voor
voor het huis van Oranje gekend heeft, maar wier ‘*
` eenige drijfveer steeds geweest is, om het gezag in
i handen te hebben, en die daartoe elke leuze ge-
3 bruikt, die haar voor dat plan dienstbaar schijnt
O Ik zal in een kort overzigt zoeken aan te toonen,

,, *) » De staatsgezinde partij wilde, nu zij meester was, zeer wel
` ook om des volks wille den schijn hebben van Oranjegeziud te zijn.
Zelfs een VAN Wnss1;>:AAn’l‘i'1eixEï, vreesde niet aan den hertog te zeg-
`, gen (Febr. 1764) dat ~ ieder een aan het Huis van Oranje gehecht was,
· dat er geene tegenpartij bestond" , waarop deze evenwel zich niet weêr­
j houden kon te antwoorden, dat hij het zeer zou wenschen, doch,
helaas! maar al te veel grond had, om van het tegendeel volkomen
overtuigd te züu." Gn. v. Pr:. Handboek, § 682.
i