HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 11

JPEG (Deze pagina), 771.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

5
Meer nog dan dit moest het elken echten pro-
testant smartelijk aandoen , dat mannen, reeds om
hunnen stand als leeraars en voorgangers achtens­
waardig, en waarvan velen door geleerdheid en
regtschapenheid dien stand tot eere verstrekken,
zich zoover hebben laten medeslepen door den
oogenblikkelijken indruk, dat zij de kansels, ge-
wijd aan de prediking van de leer der liefde en
der verzoening, gebruikt hebben tot het opwekken
van haat tegen andersdenkenden, en tot het aan-
¥; blazen van het vuur der partijschap, ook op poli-
tiek terrein.
Wanneer de meer openlijke optreding der Roomsch
Catholijken in Nederland, de Protestanten, en inzon-
derheid hunne leeraars, had aangespoord , om ook voor
’ . hunne kerk volledige onafhankelijkheid van den staat
te verlangen, ook in onze Oost- en West­Indische
fi bezittingen voor haar dezelfde vrüheid en onafhan-
kelijkheid te eischen, die er de Roomsche geniet;
Q wanneer men behoefte gevoeld had, om zich inwen-
i dig te versterken _door eene meer echt Protestant-
`* sche organisatie, met meerderen invloed der ge-
meente; wanneer men de hand had geslagen aan
de verbetering van het godsdienstig onderwijs, zoo
schandelijk door- onze kerk verzuimd, e11 dat velen
onder ons, bij erkentenis van het gebrek, zicl1
niet schamen van de staatsschool te vragen, ­- dan
had men die beweging eene echt Protestantsche
kunnen noemen.
Maar nu men zich heeft laten leiden door onrede-
lijke vrees, ­- die slechtste aller leidslieden, --­nu
opwekking tot haat en nijd, ­- die onchristelijkste