HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 10

JPEG (Deze pagina), 738.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

ti
i
V
‘ :2.
l Protestanten onaangenaam heeft aangedaan en ge-
griefd. Historische herinneringen deden Nederland
nog altijd beschouwen als een hij uitnemendheid
protestantsohen staat. Intusschen vergat men, dat
j het sedert 1795 dien naam niet meer kan dragen,
lj dat, hij de elkander opvolgende staatsregelingen, al-
; tijd gelijke vrijheid aan alle godsdienstige gezind-
l heid was gewaarborgd; dat wel is waar in de
constitutie van 1814 nog een schgn van staatskerk
aanwezig was, in de bepaling, namelijk, (art. 155) dat
j de Souvereine Vorst de Hervormde godsdienst moest
belijden, doch dat sedert 1815 ook die laatste lj?
herinnering uit de grondwet was weggenomen. Maar
toch eerbiedigen wij de gewaarwording van schrik,
die op het vernemen der allocutie zoo vele Pro-
testanten beving: het was de laatste slag, toegebragt
aan het vooroordeel dat Nederland nog een pro­
N testantsche staat zou zgn. Maar wat wij niet eerbie­ l
digen kunnen, wat onze verontwaardiging opwekt,
is, dat mannen, in onze wetten ervaren, ja zelfs jl
sommigen van hen, die tot de laatste verandering t
onzer grondwet (waarin die gelijkheid der verschil- I‘
` lende geziudheden en onafhankelijkheid der kerk-
V genootschappen van de regering nog meer bevestigd
i was) veel hebben bggedragen of ze hebben goed-
gekeurd, uit vooroordeel of onbekendheid met den
j waren staat van zaken, hebben medegewerkt, om
jr de mannen te doen vallen, die eerlijk en trouw
' onze grondwet uitvoerden; dat er zijn die, tegen
i_ beter weten aan, tot een petitionnement hebben
: aangespoord, waarbij verlangens werden geuit, met
onze wetten in openbaren strijd.
l