HomeInleiding tot de wijsbegeerte. II, Grondlijnen van de zielkundePagina 8

JPEG (Deze pagina), 518.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 18.48 MB

2 ]
wetenschap die er naar streeft ­- PHILOSOPHIE of
W1JsB EGEERTE.
4. Heeft het stelsel betrekking op slechts een gedeelte j
van het AL, dan noemen wij het, al naar den aard van
dat gedeelte : een ehemiesch , botanieseh, zoölogiesch,
economiesch, psychologiesch stelsel enz. Daarmede over- `
eenkomstig kennen wij de wetenschappen: chemie , bo-
tanie enz.
5. Elke uitdrukking ond erstelt uit den aard der
zaak één of meer eenvoudige woorden als maatstaf
waartoe het overige moet worden teruggebragt.
6. Hieruit volgt dat een wetenschappe-
lijk stelsel slechts Waarde heeft voor hen
die de grondwoorden, waarop het b e-
rust, opvatten in een gelijken zin.
7. Een stelsel zal derhalve van des te
uitgebreider toepassing, van des te hoo-
g er vv a ar d e zij n naarmate er minder kans be- ·
staat , op verschil in opvatting van zijne gron<lvvoor­
den, m. a. vv. naarmate het aantal van die _
grondterm en gerin ger is
(1) Daar OHZC tïiïll 11Ll G(:ll1l2ïZ`Ll ZCC1` I"l_jl{ {lil]?. WOO1`(lC1l is ZOO 11106-
ten wij dnidelijkshalve beginnen met veel woorden te geliruiken.
Later echter zullen wij trachten ze alle tot eenige weinige terug te
brengen.