HomeInleiding tot de wijsbegeerte. II, Grondlijnen van de zielkundePagina 27

JPEG (Deze pagina), 500.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 18.48 MB

?
21
ming. Door combinatie van gebeurtenissen op
eene wijze zooals niet in de natuur voorkomt
maken wij roman s. In dit geval kan de verbin-
ding zóó gebeuren als ten opzichte van andere
I zaken in de natuur k an voorkomen maar ook zóó als
' met kan voorkomen: goede en slechte romans.
De scheiding stelde ons in staat eene gebeur-
tenis los te maken van een tijdstip. De associatie
paarde dit tijdstip aan de gebeurtenis van een ander
tijdstip. Er had verwisseling plaats. Hierbij nu
kunnen wij de gebeurtenissen met de tijdstippen
verbinden op eene wij ze als in de natuur niet
verbonden vo orkom en maar k n nn en voorkomen. .
Xïlij scheppen ons eene toekomst, voorspellen -­- à
scheiden en verbinden leggen den grond tot de l
mnncrin.
`Wij kunnen echter de gebeurtenissen met tijd-
stippen zoodanig verbinden als zulks niet in de na- l
j tuur voorkomt --· valsche inductie. j
Krachtens de inductie werken dns ook de toe- l
l komstige voorstellingen, indrukken enz. mede tot
j het bepalen van de stemming. Lust en onlust wor- .
, den: Axesr, vnms, Hoor, vmuvncnrrrxe. Al min- l
der en minder wordt de invloed van de tegenwoor- j
dige indrukken. De bewegingen worden zeer zamen- j
gesteld en lang uitgesteld.
Gaat dit uitstel gepaard met lust dan noemen j
wij het willekeurig. j
l
u
1