HomeInleiding tot de wijsbegeerte. II, Grondlijnen van de zielkundePagina 25

JPEG (Deze pagina), 499.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 18.48 MB

19
wg in de natuur altijd verbonden hebben waargenomen
, behoeven niet altijd gelüktij dig in het geheugen terug
te komen. Het kan gebeuren dat de eene tot voor-
stelling wordt zonder dat de overige terug komen-
I vnmïoemï VAN ABSTRACTIE. Eene zoodanig geïso-
i leerde voorstelling noemen wij ABSTRACT Bnemr
(eenvoudig nl.)
Van zulke abstractieën hebben wg er leeren kennen
Beantwoordt iedere eenvoudige voorstelling aan eene
eigenschap in de natuur zoo heeft, dit volgt uit Z
het gezegde, ook ieder eenvoudig begrip eene eigen-
schap in de natuur die niet haar overeenkomt.
Evenals de vo orstellin gen zoo gaan ook de bc-
grippen weder v e rb i n d i n g e n aan. E
Wij scheiden ook de a an do e n in g e n van hare g e- j
"vvaarwordingen.
i Eene belangrijke scheiding is die tusschen ge-
vvaarwo rding en tij d of tusschen verande­
ring en tijd.
Scheiding van g eb eu rte n i s s e n. i
ë De verbinding van de begripp en kan op dezelfde i
wij ze plaats hebben als waarop de eig e n s c h a p p e n i
i van die begrippen in de natuur verbonden zijn. In dit
geval zal het zamengesteld begrip dat ontstaat het begrip i
zijn van het voorwerp in de natuur.
Deze eigenschap geeft ons het recht oin
de wetten van verbinding in de natuur te
objectiveeren. {
De uitdrukkingen van de voorstellingen kunnen i
zich verbinden op dezelfde wüze als de v 0 o rst ellin­
2>x<
1