HomeInleiding tot de wijsbegeerte. II, Grondlijnen van de zielkundePagina 24

JPEG (Deze pagina), 552.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 18.48 MB

1 18
even als de g e vv a a r vv 0 rd 1 n g e 11 zulks doe11.
ll€Ill111CI€1l 011s dus niet slechts z a m e 11 g e s t e l d e .
v 0 orstellingen, v 0 orw erp e11 enz. 111aar zelfs
veranderingen, process en gebeurtenis-
L s e 11. lVi_j verplaatsen 011s 111 het verleden of lie- I
ver ­- l1et verleden 111 ons.
Een bijzondere vorm va11 de herinnering is de
Assocmrris. Deze bestaat l11eri11 dat , wanneer er
1 eenige prikkels 111 eene bijzondere verhouding (b v.
gelijktg dig) ingewerkt hebben , één van die prikkels
ä· later alleen in1verkende­- hetzij 111 substantie , hetzij
als voorstelling- in staat is een of meer van de voor-
stellingen der overige in het leven te roepen en
wel 111 dez elfde verhouding die tusschen
de prikk els b estond.
Ik heb bij voorbeeld twee of meer personen 011- j
der gelijke omstandigheden (gelijktijdig) ontmoet. i
Zie ik nu later ee11 hunner terug Clälll worden de
voorstellingen van de a11dere11 bij mij levendig. Ik
_ herinner mij ook de overigen weder. j
j liraehtens de associatie komen de g e w a a r vv o r- j _
V dinge 11 terug met hare aa11 do e11111 g en, de
T uitdrukkingen met l1are v 0 orstellinge 11 enz.
en omgekeerd.
A , De associatie kan plaats hebben tusschen a an d o e-
, ningen en voorstellingen, geheurteiiissen,
j enz. enz.
' A13. De gewaa1·w0rd111ge11 van de eigenschappen die
­