HomeVasthoudenPagina 87

JPEG (Deze pagina), 636.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l
l
l
ä .
j vv l
. te doen blijven met het Leven zelf, dat door het ,
Wooièd Gods gewekt, gevoed, en onderhouden
ä wordt.
l
De Christen moet cultuurmensch zijn. alleen ~
‘ kan het zijn, in den vollen, heerlijken zin van het
woord.
[ Het veelgeprezen, veelgesmade moderne leven is
niet, zonder meer, verantwoordelijk te stellen voor
[ al de ellende, die eruit voorvloeit. De wereldbe-
i heersching van den nieuwen tijd is op zichzelf geen
kwaad. Alleen hä gaat ermee onder, wien de ware
I levensbodem aan de voeten ontzonken is. De uit-
, wendige dingen worden ons te machtig, als ons
innerlijk leven ontredderd is. Doch wie zich heeft
leeren vasthouden als ziende den Onzienlijken,
hij is in staat de wereld te gewinnen, zonder
schade te lijden aan zijn ziel en te midden van
ç allerlei beslommering en afleiding, te midden van
het gestamp der machines, en het gegil der stoom-
' Buiten, en het gegons der rustelooze menigte,
onafgebroken, rustig voort te werken aan z`n
levenstaak.
Doch er is nog iets, waardoor alleen de Christen
l ten volle cultuurmensch kan zijn: alleen hij hem
l