HomeVasthoudenPagina 84

JPEG (Deze pagina), 674.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

74 ,
if daartoe, naar de gaven, die hij bezit-, en de plaats, waar ’
hij staat, het leven van zijn tüd mee te leven en cul-
ti, tu urmensch te zijn. Het is zijn taak, het licht, dat j
V God hem geschonken heeft, uit te dragen in de
wereld en te doen schänen op ieder levensterrein. 2
Met uitwendige aanpassing is ook hier niets ‘
gedaan. Welk ’n droevig schouwspel biedt, om T
slechts één voorbeeld te noemen, de eindelooze
nl knoeierü, waarmee men getracht heeft, en aldoor
weer tracht, bijbelteksten te ,,r§men" met ,,de i
uitspraken der wetenschap"! Laat ons toch op-
houden met dat wanhopige verminken en mis- j
F, · bruiken van Gods Woord, en met dat dwaze
y ,,weerleggen" van wat geen weerlegging noodig
` heeft. Dat we ons liever laven, altäd weer opnieuw (
tg laven aan de frissche, nimmer opdragende bron
Q van geestelijk leven, die de Schrift ons ontsluit,
td en dan met onbevangen, vernieuwd gemoed, als
; kinderen Gods, verkeerenlte midden van de natuur i
en van de cultuur onzer dagen! Zoo leert God
ons iets beters dan ,,aanpassen", ,,r§men", ,,weer­
leggen”. Hü leert ons uit de volheid van ons
,ï; persoonlijk leven, met de denkmiddelen en in de
denkvormen van den tijd, waarin we leven, ge-
tuigen van de eeuwige Waarheid.
ïï,§>
ti
itt
il ‘·
rl
lg ‘ "‘”"” i`"
lm