HomeVasthoudenPagina 82

JPEG (Deze pagina), 651.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

lr
­ï. 72
die hij noodig had. Het visioen van den taber-
nakel hielp hem niet bij de taak, die hij elders
en op ’n anderen tijd moest verrichten. ‘<
De wet kan ons niet helpen. Laat ons dankbaar
zijn voor de wet, om de redenen, die Gij kent, en
ïe waarover ik hier niet verder kan spreken. Laat
ons wetten maken en reglementen, zoo goed
mogelijke en ze ook opvolgen. Laat ons organi- E
seeren en reorganiseeren, maar er niet al te veel tl
kracht en vooral woorden aan ten koste leggen. jl
Weg Want de wet, het reglement, de organisatie, als ‘
vaststaand statuut, kan niet ingaan in de steeds
g wisselende verhoudingen en vragen van het leven.
Het baat hierbij niets het aantal vvetsartikelen
voortdurend uit te breiden om voor alle bizondere
L gevallen bizondere voorschriften in gereedheid te
j hebben. Vooreerst, omdat het aantal, hoe groot
ook, steeds te gering blijft en men toch telkens
voor onvoorziene gevallen zal komen te staan.
Maar bovendien, en dat is het voornaamste: elk
,», statuut zal steeds ’n net blijven met zoo groote
# mazen, dat het wezenlijke erdoor ontglipt. Het
kan b.v. van ’n geneesheer ’n ijverigen recepten-
schrijver en van ’n predikant ’nluidklinkende, ge-
regeld en conform werkende spreekmachine maken,

zj; z
lia l M