HomeVasthoudenPagina 81

JPEG (Deze pagina), 647.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l
71
het publiek allerminst. Maar Ge vraagtU niet in I
, de eerste plaats af wat men wel van U zeggen
ci zal. Ge laat U niet heen en weer slingeren door
F het wisselend en vaak zoo oppervlakkig oordeel
l van anderen. Ge zit niet angstvallig op den uit-
kijk om te zien welken indruk Gij wel maken zult.
Ge hebt iets waaraan ge U kunt vasthouden
tegenover de publieke opinie en leert met Paulus
zeggen: ,,mij is voor het minste, dat ik van ulieden
geoordeeld worde, of van een menschelijk oordeel .. .
i die mij oordeelt is God".
Hoe kom ik tot de kennis van de norm?
Mozes heeft het model van den tabernakel
· gezien. Daaraan kon hij zich vasthouden: hij had
j alleen te copiëeren, wat God hem had doen aan-
schouwen.
Er is dus ’n volstrekte, onveranderlijke maat-
staf. Maar als iemand daaruit afleidt, dat God g
den mensch op de eene of andere wijze ’n gedetail­ l
leerde teekening in handen geeft, waarnaar hij l
eenvoudigweg z’n levensbouw zou hebben op te
trekken, dan vergist hij zich deerlijk. Mozes moest
toen en daar ’n tabernakel bouwen. God heeft
hem toen en daar de leiding en het inzicht gegeven,