HomeVasthoudenPagina 74

JPEG (Deze pagina), 667.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

dè: i
rg; {
n
il en l
.5, l
E van God, die ons schiep naar Zijn beeld en ge- `
pj lijkenis, van meet af aan de wet van ons eigen {
wezen had moeten zijn. Zooals ’n visch alleen j
dan vrij is, wanneer hij zich beweegt in het
jy, element, waarvoor God hem geschapen heeft: {
f, het water, zooals ’n vogel alleen dan vrij is, wanneer
$1; hij leeft in het element, waarvoor God hem ge-
`jl schapen heeft: de lucht, zoo ook is de mensch alleen
dan vrij, wanneer hij verkeert in het element,
waarvoor God hem geschapen heeft: de gemccn· 5
schap met God. Zullen we ons aan ’n wet we-
zenlijk verplicht rekenen zóó, dat we er ons aan
1 V kunnen vasthouden, zullen we bij het vervullen
van ’n wet waarlijk vrede en vrijheid vinden,
li dan moeten we ons met die wet innerlijk verwant
voelen (311 OBS g€VVClZ€11 getuigenis Clüftïäëtll QBVBD.
f Zoo worden niet aan het ,,geloof” eenige ,,werken”
uitwendig vastgekoppeld. Hier is geen slimme, j
jjlf koele berekening van het verstand, dat het ,,ge-
ff loof" beschouwt als ’n nuttige zaak, hetzij voor
' 1 den tijd, hetzü voor de eeuwigheid, hetzij voor 4
heide. Hier is het geloof door de lielde werkende.
ln de heerlijkheid der vrijheid der kinderen Gods
»‘ verkrijgen wij de innerlijke doordringing van de
wereld der zienlijke en der onzienlijke dingen. Nu
[ 1

»
la
ir n , z , ~