HomeVasthoudenPagina 71

JPEG (Deze pagina), 702.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

W
61
van ’n plant te verzorgen. Maar ’t zou groote ‘,
l dwaasheid zijn daardoor te verzuimen haarzelf te J
voeden en te versterken: die bladeren, hoe ook
beschermd en bewaakt, versehrompelen en vergaan, I
en het eind is teleurstelling, indien de innerlijke
levenskracht van de plant niet telkens versehe, l
· nieuwe bladeren opstuwt. ,,Symptomatische" behan-
l deling heeft in de medische wereld ’n slechten naam. ’
’t Spreekt toch eigenlijk ook wel vanzelf: als de
koortsgloed U op ’t aangezicht staaf, dan zijt Ge
l immers niet geholpen, wanneer men Uw wangen ‘
kunstmatig ’n normale kleur weet te geven. ·
j Jezus Christus en de Schriften, die van Hem ge-
l tuigen, bedoelen en bereiken dan ook bij hen, A
l die onder hun invloed komen, iets geheel anders _
dan oppervlakkig op hun denken en doen in te wer- C
l ken nl. innerlijke vernieuwing, wedergeboorte.
Ze doen den mensch afsteken naar de diepte. ,
Ze voeren hem uit den omtrek naar het middel-
punt. ·Ze brengen hem bij zichzelf thuis! .
i En thuis vinden we den eisch, den plicht, de
= norm, het ,,behooren". Nooit zien we dat alles .
• zoo schrikaanjagend als wanneer de liefde Gods
in Jezus Christus ons heeft aangegrepen. Geen
misdaad is zwarter dan eeuwige Liefde in ’t G
l
`