HomeVasthoudenPagina 69

JPEG (Deze pagina), 684.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

,,,,_,,.__,,_______r ­1».·· · « ·· " "‘ V"' " W""' " '" ' · W "A '7l~ï$`§,`
59
zie Hem in omgang met tollenaren en zondaren, #
zie Hem aan het kruis, zie Hem op den opstandings­
i morgen, zie Hem op den dag Zijner hemelvaart, ‘
j zie Hem, zooals het Pinksterlicht Hem ons doet zien.
Er is tweeërlei zien. Er is ’n zien, dat niet Q
verder gaat dan de oppervlakte, en waarbij de
dingen ons vreemd blijven. Maar er is ook ’n zien, _
dat door de oppervlakte heendringt, en waarin het »
j geziene ons nader treedt, het schouwen, waarbij
( levens- en wezensgemeenschap geoefend wordt, de H
l visie, die het wezenlijke doet grijpen of liever
ll waarbij het wezenlijke ons in ons diepste wezen i
ontroert en aangrijpt . . . ,,gij hebt Mij niet uit- P
verkeren", zegt Jezus tot Zijne_jongeren, ,,maar Ik ‘
heb u uitverkoren". u
En als Hij ons uitverkoren en aan zich gebonden G
heeft, kunnen we Hem nooit meer missen. Hoe
dichter bij Hem, hoe dichter bij God. Hoe verder ,
van Hem af, hoe verder van God af. Wanneer we ïi,
ons van Hem verwijderen en gaan staan buiten den
stroom van geestelijk leven, die in zijn historische
verschijning z’n oorsprong nam, dan worden de
, onzienlijke dingen weer nevelachtig en onreëel en
is het spoedig uit met ons vasthouden. Wie
Hem alleen noodig meent te hebben om tot God