HomeVasthoudenPagina 62

JPEG (Deze pagina), 659.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

Pl
il
52
i blikken in stille verrukking weggezonken ware
voor de heerlijkheid van Jehovah, om ’n oogenblik
tp later met volle teugen van de ,,genietingcn der
jj zonde" en de ,,schatten in Egypte" te profiteeren.
pj,
,.· Samenvattend kunnen we zeggen, dat overal,
waar de mensch de onzienlijke dingen wil zien
ey buiten verband met de zienlijke, de eerste onreëel
en de tweede ongeestelijk worden.
Als wij klagen, dat de cultuur zoo godsdienst-
loos wordt, dienen we ons af te vragen in hoever
l wij zelf daar schuld aan hebben, doordat onze
godsdienst vaak zoo cultuurloos is, en ,,Christenen" Y
het woord over de ,,dwaasheid der prediking" zoo
j_ _1nenigmaal opvatten alsof er stond ,,dvvaasheid" zon-
der meer. We zijn dikwijls zoo bang voor aanraking
met de cultuur ­- kan het niet voortkomen uit
bange vrees, dat ons geloof de proef niet zou kun-
lt nen doorstaan, of z`n oorzaak daarin vinden, dat
e we lafhartig opzien tegen de worsteling, die met
, de realiseering van de onzienlijke dingen in de
_ zienlijke gepaard gaat?
g , ’t Is wel inderdaad zooals ik zeide; de onzienlijke c·
dingen willen zien zonder de zienlijke komt uit
E _ hetzelfde motief voort als de zienlijke willen zien
(
je
li