HomeVasthoudenPagina 59

JPEG (Deze pagina), 704.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

ï
l 49 ·
j meer men ,,gelooft”, hoe beter. Ik zeg U, dat
_ dit, quantitatief opgevat, hoogst gevaarlijk is: de
ï waarheid laat niet met zich spelen. Het leven- .
1 looze ontwikkelt vergiften en de waarheid wordt, g!
als dood bezit, ’n fatale leugen. .
’n Voorbeeld. De schriftuurlüke leer van voor-
beschikking en uitverkiezing is ’n heerlijke levens- j
waarheid. Of eigenlijk zeg ik het niet goed. We i
hebben niet met ’n leer te doen, maar met ’n ‘
lofzang der ziel, waarin de verlosten van alle U
eeuwen samensternmen om Gods vrije genade __
te verheerlijken: niet ons, o Heer! niet ons, maar ii
Uwen Naam zij eer! Uit genade zijn wij zalig {
geworden door het geloof, en dat niet uit ons, '
het is Gods gave. Er is geen grooter kracht en .
geen hooger blijdschap in het leven dan te ervaren,
dat het God is, die in ons werkt, beide het willen
en het werken naar Zijn welbehagen. Niemand g
maakt zich zoo vaardig op om te bouwen, dan -
wie gelooft, dat het God is, die het hem zal doen 'Y
gelukken. Daarentegen: als levenlooze theorie,
als overgenomen leer, als dood bezit, wordt de ‘
goddelijke waarheid ,,’n mensch vermag niets, en N
het is God, die alles doen moet" ’n oorkussen 1
van traagheid en werkt ze even verlammend als
5 4
[ l
I
I