HomeVasthoudenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 641.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

VV ig
ii
l
i
j 42
spreken, het door den persoon en het werk
j. van Jezus Christus in het hart gewerkte vertrou­ G
wen, dat wij 'n genadigen God hebben. Het kan
j niet anders of de geloovigen, die de heerlijkheid
li der vrijheid der kinderen Gods deelachtig werden,
hebben daarvan getuigd: waar het hart vol van
· is, daar loopt de mond van over.
i En nu is wel het sterkste staal van de arglis­
j tigheid van het menschenhart, dat zich onder den
M schijn van godsdienstigheid aan den dienst van 4
’ God onttrekken wil, dit, dat men ongemerkt in
de plaats van het geloof in God geschoven heeft:
het geloof in - het geloof. In de plaats van het
vertrouwen in God, door de gemeenschap met
Hem in Jezus Christus, treedt het overnemen van
l de getuigenissen van anderen, die in dat vertrou-
‘ wen hebben geleefd.
, Ziedaar ’n overgang als van het leven naarden
j dood. Wanneer ik, om de eene of andere reden, be-
l sluit voor waarheid te houden wat anderen hebben
« ` geloofd en getuigd van Christus, en daaruit dan
J de conclusie trek, dat God ’n genadige God is, «
F dan - heb ik niets meer dan eenige voorstel-
lingen omtrent God en Christus, en bedrieg ik
l
jl
Qi
ë