HomeVasthoudenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 704.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

” ‘l
l
ss l
ze als zoodanig behandeld worden, zijn ze - de on- i
, zienlijke dingen niet meer. In plaats dat ’n ;
liooger wereld de lagere opheft in haar sfeer,
is hier het resultaat, dat de hoogere neergetrokken
wordt tot de lagere, dat de onzienlijke dingen
gedacht worden naar het model vande zienlijke.
Velen denken bij het woord ,,hemel" aan ’n ver-
beterde editie van de aarde met ’n speciaal assor-
timent van genietingen, in plaats van erbij te Q
i denken aan volkomen reinheid en heiligheid,
V algeheele normaliteit, storelooze gemeenschap met
i` God, zien van Christus, zijn als Christus - zooals
de Schrift ons dat leert. E
Als er geen heiligende, verhedende, bezielende l
invloed van onzen godsdienst uitgaat op hart en ,
leven, als hij enkel is ’n speculeeren op het genot
der aarde, maar dan zonder het leed der aarde, ,
dan is hij de meest verfijnde en daarom meest
gevaarlijke, Satanische genotzucht. En weer klinkt
hetgeen ik ga zeggen hard, doch aangezien het l
Waar is, moet het maar weer gezegd worden.
Wie het genot van het oogenblik opoffert om het
’n volgend oogenblik met woeker te herkrijgen, is,
zagen we, zelfs in z’n respectabelsten vorm, ’n ge- 1
notmensch. Wie het genot van het oogenblik
te
1.
M