HomeVasthoudenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 679.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

nl i { ii
O
il
37
:
aangezicht wordt zoo nu en dan naar God gekeerd.
L Maar ’t gaat ermee als met ’n bloom, die men
door menschenhand zou buigen naar het zonlicht. 4;
l Zoodra Ge de bloem van haar druk bevrijdt, neemt
l ze haar vorige houding aan. l
Zoo zou Mozes gedaan hebben als hij, uit zorg
, voor z’n toekomst na z’n dood, op geregelde tijden
l zich de moeite en desnoods den smaad getroost ‘
i had, die het aanhouden van de overgeloverde g
godsdienstige gebruiken van z’n volk meebracht, j
$ maar intusschen z’n taak in het heden had ver- l
waarloosd.
ln deze houding is zooveel menschelijks. i
Niemand oordeele er uit de hoogte over. Voor-
eerst, omdat niemand er geheel vrij van is. Ieder, i
die zichzelf een weinig kent, weet van de kracht
dor neigingen, die hierbij in het spel zijn. Maar i
, bovendien: er schuilen diepe, onuitroeibare be-
hoeften achter, die hun recht hebben en alleen
gewijd, geadeld moeten worden. Maar juist daarom 4
heb ik opzettelijk de lünen van deze figuur scherp
J uitgebeiteld. ’t Is van zoo hoog belang haar te
onderkennen, want, wie zoo de onzienlijke dingen
wil zien buiten verband met de zienlijke, verliest ‘
L