HomeVasthoudenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 666.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l i
l
ji
.. 36
je vervelend zij het meestal ook vinden, met trouw
en ijver leggen ze er zich op toe: de bemoeiing
met de onzienlijke dingen achten ze de belang-
rijkste taak van hun leven, aangezien de eeuwig-
j heid zooveel langer is dan de tijd. Daarmee V
l vergeleken zinkt de beteekenis, de waarde van de >
· zienlijke dingen in het niet. Deze zijn ’n zaak `
apart. Ze staan ernaast en erbuiten. ’t Betreft l
, maar ,,wereldsche zaken". lntusschen, hoe nietig i
ook, ze zijn er, we hebben ermee te maken, we
j’ moeten er telkens weer toe terugkeeren, ze leggen
beslag op onze krachten, op onzen tijd, op ons $
hart, ze roepen om afdoening. Nu, ze worden
dan ook afgedaan, doch men moet dikwijls maar
niet vragen: hoe? Men heeft zich van z’n gods-
3 dienstige plichten ,,gekweten”. De rekening niet
U God is vereffend. Hij heeft het Zijne. De overige
zaken worden gedaan voor eigen rekening, naar
s eigen zin en lust. Dat is het zondagschristendom
3 van den wereldschen mensch (men kan hem onder Z
I alle kerkelijke denominaties aantreffen), die ’n
‘ L deel van de zienlijke dingen, waarover hij de be-
, ‘ schikking meent te hebben, aan God afstaat om J
te zijner tijd ’n aandeel te ontvangen in de on-
zienlijke, waarover God te beschikken heeft. Het

il
=
ll