HomeVasthoudenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 645.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

i 26
F schrift niemendal, het zegt hein niets, de tallooze,
door en in elkaar loopende streepjes en puntjes
dwarrelen hem ten laatste voor de oogen, hg ;
i heeft er niets aan, minder dan niets. Dat ligt
[ natuurlijk niet aan het geschrift. Het ligt aan
l hemzelf. Letterteekens zijn kostbare dingen.
Maar niet op zichzelve. Hun waarde ligt juist
daarin, dat ze teekens zijn. Ontneem nu aan ’n
teeken z’n beteekenis, beschouw het, afgezien van
hetgeen het voorstelt, ­- en Ge staat voor ’n
Z volstrekt onbeteekenend ding, dat U aankijkt als ·
’n vraagteeken. Wie de zienlijke dingen zien Wil
zonder de onzienlüke, gelijkt op hem, die in letters
niets anders zien wil dan figuurtjes in plaats van
teekenen der onzienlijke gedachte. Ook hem gaat
j het grillig spel van de zienlijke dingen dwarrelen.
' voor de oogen. Ze zijn hem geen openbaring,
maar ’n benauwend raadsel, dat hü vruchteloos
i poogt te ontraadselen, omdat hij volstrekt weigert
I den eenigen weg te volgen, die tot oplossing
' leidt.
_ Zoo heeft dan het leven in de zienlüke dingen
zonder de onzienlijke waarde noch beteekenis.
Wie het leidt, gaat uit op surrogaat, en verspilt
l
ll
l