HomeVasthoudenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 688.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

ll
Er zijn nog andere redenen waarom sommigen
het geloof in de onzienlijke dingen ongaarne
.» zouden zien verdwijnen, al hebben ze er voor zich-
zelf mee afgerekend en genoeg aan de zienlijke.
Dat geloof is nl. zoo’n heilzame teugel voor de
begeerlijkheid van de menschen, zoo’n deugdelijke
rem voor hun losbandigheid, zoo’n machtige steun r
voor de moraliteit. We kunnen hem nog niet,
we zullen hem misschien nooit kunnen missen.
Wie zoo spreekt, kan het meer of minder goed
bedoelen.
Ik heb wel eens gehoord van menschen, die de
kerk heel nuttig vinden voor knechts en dienst-
boden, in ’t algemeen voor ,,het volk" en die
haar daarom ook vvel Willen steunen. Socialisten
zeggen, dat er geloovigen zijn, die altarenbouvven
om daarachter hun brandkast in veiligheid te
brengen. Of dat alles louter legende is? Laat
ons het hopen en er in ieder geval aanleiding in
vinden om ons te doordringen van het fatale, dat er
ligt in de samenkoppeling van den godsdienst met
de speciale, wereldsche belangen van eenigen stand
of eenige klasse. leder verbond van dien aard is
voor den godsdienst hopeloos compromitteerend.
Zoo zou Mozes gedaan hebben, als hg de vreeze
l