HomeVasthoudenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 655.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

i 10 '
l
Daar ijvert hij voor uit alle macht, hetzij dat hij
preekt in ’n kerk, hetzij dat het meer op z’n
,* t weg ligt redevoeringen te houden in ’11 vergader- _.
j zaal. ’t Zou dan ook werkelzgk jammer zijn als
1 zoo’n goedkoop, kostelijk middel om in de wereld
vooruit te komen in onbruik geraakte. In verre-
weg het zeldzaamste geval luistert deze mensch
naar z’n eigenlijken naam: slechts zeer weinigen
zijn in staat om op den duur bewust oneerlijk
te zijn. Meestal zal na korten tijd blijken, dat
hij zich »geestverwantschap" heeft gesuggereerd.
Zoo zou Mozes gedaan hebben, indien hü, met
den naam van Johovah op de lippen, zich gesteld
had aan het- hoofd van Israel, daarbij zelfzuchtig
speculeerend op de toekomstige aardsche groot-
heid van het volk Gods.
Ik zal daar niet veel van zeggen. Alleen dit:
.5, de verzoeking ertoe is het grootst in tijden,
gl ` waarin ,,geloovigheid" ’n aanbeveling is voor het
Qi verkrijgen van aardsche macht, wereldsohe eerbe-
wijzen en goedbezoldigde betrekkingen. Daarmee
is tegelijkertüd verklaard zoowel de kunstmatige
teelt van ,,geloovigen" gedurende zulke tüden
als de vloedgolf van ongeloof, die erop volgt.