HomeVasthoudenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 672.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

{ E
l 6
g heel beslist wat ik hier kom doen, en ik Weet
ë even zeker, dat mijn arbeid, indien God mij de l
L genade geeft hem te mogen uitvoeren gelijk ik
j het mij heden voorstel, niet onvruchtbaar kan zijn.
,. Ik sprak U van rn’n beginsel en zeide dat het ‘
voldoende is als we dat maar kennen. Ik blijf het l
woord gebruiken voor de vastheid en lenig- 1
heid tevens, waardoor het l.even wordt geken-
merkt: vastheid tegenover de subjectivistische
willekeur van het grillig spel der meeningen­-de
levendige vorm, waarachter geestelijke doodigheid i
pleegt schuil te gaan; lenigheid tegenover de ob-
jectivistische bevvegingloosheid van het gestolde
systeem -­­ de verlaten woning, eerbiedwaardig
vaak, van heengevloden geest.
Welnu, in plaats van luidruchtige propaganda
te maken voor stelsels of meeningen, wensch ik
U ,,Gods Woord te prediken, niets meer en ook
niets minder", zooals m’n bevestiger zeide. Dat
wil zeggen: ik wensch in Uw midden te leven en
te werken in de gemeenschap met God door Jezus
jj Christus, en daarvan met de gaven en krachten,
il; die Hij mij schonk, te getuigen in mijn eigen taal
en naar de behoeften, die ik in het verkeer met
mijn eigen tijd heb leeren kennen. Als ik dat niet