HomeVasthoudenPagina 101

JPEG (Deze pagina), 628.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

· E
l
91
tasten. God geve, dat Ge U daarbij vooral vast- ,
houdt als ziende den Onzienlijken. I
De ,,Commissie van toezicht op de ker-
kelijke goederen, fondsen en inkomsten"
heeft heden kunnen vernemen op hoe hoogen j
prüs ik haar arbeid voor de stoffelijke belangen
der gemeente stel. Gij doet eigenlijk hetzelfde
als wij. Alleenlijk, Gij begint in hoofdzaak aan l
het andere einde. Wij brengen voornamelijk de I
onzienlijke dingen tot de zienlijke, Gij de zienlijke
tot de onzienlijke. Ik bid u toe, dat Gij de rijke vrucht
op Uw werk moogt zien en er zelf den rijken zegen j
van moogt ondervinden.
Het zou voor mijn gevoel ongepast zijn hier
uitvoerig stil te staan bij persoonlijke verhoudingen. j
` Toch wil ik niet nalaten er mijn blijdschap over E
te betuigen, dat ik hier mag zien: mijn moeder, l
veel bevriende collega’s en andere vrienden j
uit verschillende plaatsen, ’n groot aantal gem e en­
teleden uit Velsen, die mij op deze wijze als
het ware uitgeleicle doen. Ontvangt daarvoor Q
allen mijn hartelijken dank. Blijft onzer gedenken
als Gij in Uw woningen teruggekeerd zult j
_ zijn. Ik hoop, dat wij nog dikwijls de gelegen-
E