HomeVasthoudenPagina 100

JPEG (Deze pagina), 636.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

` "`Y " ’"*'·*ï=ïJ""­'°"fY=">"’“'?*~·»·è~¤•·r·~=·««·»·«¤rmm·«««»­,4,.<,««,««..,,,...;.,”,.q«..,,.e,,,_,,.w,,.,,,,,,_v__,,__m___“w_m_,___"m__V_W_ Y_______T Y- W

jr
_g; 90
2
zal zoeken. Wie zich vasthoudt als ziende den
Onzienlijken, hoeft daarom echter de zienlijke steun-
sels, waardoor God hem schragen wil, niet te ver-
smaden. Ik vertrouw, dat ik aan U krachtigen
jjï steun zal hebben en vanU veel zal kunnenleeren.
_ Ik beveel mij met de mijne in de vriendschap
ix en toe¤‘ene¤‘enheid van U en de Uwen, gelijk Gij
ij D D
Ff U van de onze verzekerd kunt houden.
Ook met u, Ouderlingen en Diakenen,zal
ik hebben samen te werken. Als ik U in Uwen
arbeid van dienst kan zi`n, ben ik tot Uwe be-
e . J .
i ` schikking. Wil mij wederkeerig Uw hulp, waar
j` { ik die noodig heb, niet onthouden. God sterke
. U tot het belangrijk werk, dat Hij U op de handen
W heeft gelegd.
ï .
ä- l .
Leden van het Kiescollege, U dank
ik voor het vertrouwen, dat Gij in mr] gesteld
girfl hebt. Ik hoop, dat er niet in teleurgesteld
zult worden. Na hetgeen Ge vanavond gehoord
jj; hebt, bezit Ge de gegevens om in belangrijke op-
{frï zichten voor Uzelf uit te maken of Ge te hopen
jà"` of te- vreezenihebt. · · ­
j Gij moet bij Uw arbeid nogal eens in het du1ster
gij .
ll;