HomeDogmatiek en cultuurPagina 6

JPEG (Deze pagina), 861.91 KB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 27.02 MB

l
l
ê .
l
ë
l
pogen te falen; blijkt de bron der smarten dieper te liggen
en is omzetting der wereldverhoudingen alleen te wachten j
van innerlijk~geestelijke vernieuwing? En zal ons, waar deze
vernieuwing toeft en nimmer alom aanvaard wordt, niet j
resten dan een beroep op macht, die inperkt en omtuint,
opdat zooveel doenlijk het recht regeere en de uitbreking
van het kwaad worde gestuit?
Daarnaast een tweede groep van vragen. De oorlog woedt
in een ,,christen"~wereld. Blijkt hier een te~kort aan christe·­
lijke wereld~doorzuring? Of blijkt hier, dat het christendom
geen wereld~beduidenis hebben kan? Het wordt beide ver~
zekerd met hartstocht. In het christendom acht men de j
j wereld~verzaking en wereld~ontvluchting het echt·bedoelde;
in zijn moraal verneemt men enkel den drang tot zelfver~
j loochening en ootmoed en teruggetreden en naastenliefde,
l Maar het is duidelijk, dat met zulk een zielsovertuiging geen ;
1 groot wereldwerk kan worden aanvaard en dat met die moraal
der teedere zachte zwakkelingen geen machtig wereldwerk
kan worden doorgezet. Daarom kwam Nietzsche met den Q
t fellen eisch, dat wij ons­zelf doorzetten, onze kracht uitleven.
Diametraal contra het christendom. Diametraal daartegen?
De vraag is altoos weder onderzoek waard, al ontving zij 4
reeds tallooze malen bevestigend antwoord. Want het chris~
' tendom predikt niet wereld~verzaking en met den eisch der
l zelfverloochening is de christelijke moraal van verre niet
; uitgeput. Daar staat de roeping, die wij dragen tegenover
l die wereld; daar staat de plicht, om ons~zelf te handhaven, f
S opdat volvoering der roeping mogelijk zij. En alleen dan {U3
l blijft de waarheid in Nietzsche's constructie bewaard en
alleen dan zijn wij gewaarborgd tegen de vreeselijkheid, die ___;
de Uebermensch~moraal in zich bergt, wanneer het alles ge~ ?
zien wordt in het licht van God, die als Schepper de Al~
regeerder is, het doel der dingen stelt, de middelen proclameert;
» die de menschen zich~zelf leert herkennen als middelen in §
e ~ 4 ·· "
2 e
*
l